Poslovna cona TRIS Kanižarica

Zgodovina

Na degradiranem območju rudnika Kanižarica v zapiranju se je vzpostavila in razvila poslovna cona TRIS-Kanižarica – Tehnološko razvojno industrijsko središče  Kanižarica. PC TRIS Kanižarica je po podatkih SPIRIT Slovenija danes tretja največja tovrstna cona v Republiki Sloveniji, ki na pomenu še posebej pridobiva v zadnjih dveh desetletjih, ko se je zaključeval postopek zapiranja rudnika rjavega premoga, ki so ga kopali na tem območju med 19. in 20. stoletjem. Zaradi zaprtja rudnika se je leta 1995 izdelal ureditveni načrt Pridobivalni prostor rudnika Kanižarica, v katerem se je upošteval idejni rudarski projekt Zapiranje rudnika rjavega premoga Kanižarica in sanacija površine, ki ga je izdelal v februarju leta 1994 RRPS, Oddelek za projektiranje. V ureditvenem načrtu so predvidene rušitve posameznih rudniških objektov, sanacija in prezentacija dela rudniške dediščine ter nova namembnost rudniških površin za proizvodnjo, storitvene dejavnosti, komunalne in energetske objekte ter prometne površine.

V obdobju med 1995 in 2004 je na ožjem območju nekdanjih rudniških površin nastala poslovno-proizvodna cona s pripadajočimi objekti. Povpraševanje po površinah za izvajanje gospodarskih dejavnosti je kmalu presegalo ponudbo prvotno predvidenih stavbnih zemljišč, zato je prišla pobuda za razširitev stavbnih zemljišč na širše območje rudniških površin. Tako je Občina Črnomelj leta 2004 sprejela spremembe in dopolnitve OPN, s katerimi se je pridobilo še dodatna stavbna zemljišča za proizvodne, storitvene, poslovne, servisne, skladiščne, komunalne in ostale dejavnosti. S tem se je kompleks nekdanjih rudniških površin zaokrožil v enotno območje PC TRIS Kanižarica, ki je ponudil večje površine zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v širši regiji Bele krajine, Dolenjske in Vzhodne Slovenije.

TRIS Kanižarica stanje 2006
TRIS Kanižarica stanje 2006
TRIS Kanižarica stanje 2023
TRIS Kanižarica stanje 2023
Dostopnost