Poslovna cona TRIS Kanižarica

Prostorski akti

»Območje PC TRIS Kanižarica se ureja v skladu z OPPN TRIS Kanižarica in z OPN Občine Črnomelj. Sprejeta prostorska akta za to območje sta:

in

 

OPPN TRIS Kanižarica in OPN je usklajen z zaključno fazo 3. razvojne osi – južni del, odsek 2 (DPN za državno cesto od Malin do MMP Metlika in do priključka jug. Glede na to, da poteka priključek praktično skozi območje PC TRIS, je razvoj cone usklajen tudi z mreženjem con znotraj regije in med regijami, saj bo prometna povezanost po izvedbi predvidene 3. razvojne osi južni del to omogočila.

Dostopnost