Poslovna cona TRIS Kanižarica

Predstavitev in prednost cone

Območje PC TRIS Kanižarica se nahaja v občini Črnomelj, jugozahodno od naselja Črnomelj ob regionalni cesti Kanižarica–Vinica. 

Črnomelj je srednje veliko mesto in regijsko središče Bele krajine, ki nudi storitve splošnega in gospodarskega pomena širšemu območju in svoj vpliv širi v čezmejni prostor Republike Hrvaške v Karlovško županijo. 

Danes je na ožjem območju nekdanjih rudniških površin nastala poslovno proizvodna cona s pripadajočimi objekti. Zaradi novih interesentov, ki jih ni bilo možno umestiti na obstoječa stavbna zemljišča, se je izkazala potreba po razširiti stavbnih zemljišč, na širše območje rudniških površin. 

Območje PC TRIS je tako danes razdeljeno na širše in ožje območje. Ožje območje rudnika je vizualno razdeljeno še na zgornji in spodnji plato, ki se nahaja ob regionalni cesti. Namenjeno je za proizvodno-poslovno in storitveno cono. V osrednjem delu tega območja je upravna stavba rudnika in razstavni prostor nekdanjih rudniških objektov (vhodna jama, stolp…) z muzejem. Ostale površine so pozidane s proizvodnimi in poslovnimi objekti. 

Občina si prizadeva za najboljše pogoje delovanja vseh podjetnikov v poslovni coni, zato redno in sistematično ureja potrebno infrastrukturo v coni. Preko območja poslovne cone je načrtovan priključek na tretjo razvojno os. V območje sta predvideni dve vstopni točki, kar vsekakor predstavlja novo razvojno težišče cone, saj bodo poslovni subjekti lažje dostopni in imeli boljšo cestno povezavo.

Velikost (površina): 115 ha
Lastništvo: 93,65% v zasebni lasti, 6,35% v javni lasti

Komunalna opremljenost (odvisno od lokacije gradbene parcele):

Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na optično omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35 km; hrvaška AC: 40 km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 4 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 100 km
Zasedenost cone: 45 %, nezasedeno 39 %, zelene in vodne površine 16%

Prednosti in priložnosti cone:

Prednosti:

 • veliko prostih in nepozidanih stavbnih zemljišč,
 • usposobljenost in delovna mentaliteta delovne sile,
 • prostor za širitev,
 • ugodna prometno-geografska lega,
 • opazen razvoj v zadnjih letih,
 • večinoma dobri odnosi med podjetji,
 • zanesljivost optičnega omrežja.


Priložnosti:

 • več povezovanja med podjetji, več komunikacije – redni mesečni sestanki/druženja,
 • razvoj turizma in objektov za prosti čas (obstoječi ribnik in ribiška koča, športna dvorana, glamping, adrenalinski park) – razmislek o atrakciji cone,
 • uvedba nadomestila za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
 • ureditev in uporaba zelenih površin,
 • ureditev parkirnega prostora za tovorna vozila,
 • vzpostavitev pogojev za pametno mesto/sosesko (vključno z EKO otokom),
 • občina prevzame vlogo vlagatelja ter odkupi in opremi zemljišča,
 • več povezovanja pri skupnih nabavah,
 • vzpostavitev vhodne točke/vratarja/varovanja,
 • nadgraditev povezave z raziskovalno razvojno dejavnostjo (univerzami, inštituti),
 • v prihodnosti bo zgrajena neposredna povezava na 3. razvojno os.
Dostopnost