Poslovna cona TRIS Kanižarica

Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1

prijava_na_razpis_Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Občina Črnomelj je projekt, v maju 2022, prijavila na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Oktobra 2022 je prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je bila prijava na javnem razpisu uspešna.

Naziv projekta: Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1
Celotna vrednost projekta: 1.435.982,83 EUR z DDV
Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 942.370,75 EUR

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Datum začetka projekta: 22.9.2020
Datum zaključka projekta: 30.9.2024

Namen projekta:

Območje predvidene ureditve je degradirano območje, ki predstavlja nekdanji rudniški kompleks v Kanižarici, kjer se je razvila Poslovna cona TRIS.  Glavni vzrok za prijavo je jasno izražen interes podjetij za vstop v poslovno cono. Z ureditvijo infrastrukture v coni bodo podjetja širila svoj obseg poslovanja, vstopala nova podjetja, ustvarjala se bodo nova delovna mesta, rasla bo dodana vrednost in se krepila konkurenčnost gospodarstva. Namen projekta je torej krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko poslovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranega območja. Območje, ki je predmet širitve bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje podjetij. Tako bo prispevano k skladnejšemu in hitrejšemu regionalnem razvoju, krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja, pozitivnemu vplivu na okolje in povečanju dodane vrednosti MSP.

 Kratka predstavitev projekta: Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki, zasaditvami in postavitvijo male sončne elektrarne. Slednja bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo celotne poslovne cone. Območje, ki je predmet ureditve, bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. Skozi  projekt se bodo izvajali trajnostno naravnani ukrepi s tako imenovano modro oz zeleno infrastrukturo, katera zajema izgradnjo pločnikov, zasaditve dreves in ureditve zelenih površin oz zelenih otokov. Poleg ureditve infrastrukture se bodo skozi projekt izvedlo še  izdelava vizije ekonomsko poslovne cone, vzpostavitev spletne strani cone in izvajanje storitev v podporo delovanja poslovne cone, kot je medsebojno povezovanje podjetij in iskanje novih podjetij za umestitev v cono.

Cilji: Projekt bo vplival na transformacijo degradiranega območja v poslovni coni, povečanje zaposlovanja v podjetjih na tem območju, ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo in hitrejši gospodarski razvoj občine Črnomelj in regije JV Slovenija. Opremljena cona bo podjetjem okrepila podporno okolje, podjetniško kulturo, obseg poslovanja kot tudi večjo fleksibilnost (bližina SLO in HR avtoceste) ter zagotovila okolje za privabljanje investicij.

Kazalniki:

  • 6,04 ha urejene / dograjene / razširjene površine v poslovni coni
  • 58,82 % zasedenost novo opremljenih uporabnih površin v treh letih po dokončanju projekta, to je 31. 12. 2027
prijava_na_razpis_Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
»Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost